G.A. Pfretzschner French Bow

G.A. Pfretzchner French Bow